Nếu động vật và con người hoán đổi vị trí cho nhau?

Chúng ta tự cho bản thân mình có một quyền bất khả xâm phạm trong tự nhiên và các loài vật khác phải có nghĩa vụ phục vụ con người. Ở đâu ra cái quyền ấy? Loạt hình ảnh dưới đây sẽ cho ta có cái nhìn rất khác trong trường hợp con người chúng ta cũng yếu thế giống như loài vật hiện giờ.

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.