Đố vui : Mật mã 40 chữ số

An cần phải thử bao nhiêu lần để biết được một mật mã? Xem chi tiết câu đố ở bên dưới.

Một mật mã gồm 40 chữ số. An đã nghe từ Bình 40 số này nhưng lại không chắc chắn về 1 trong 40 chữ số này (nghĩa là có 1 chữ số trong 40 chữ số này là sai). Hỏi, nếu An phải thử hết các khả năng có thể xảy ra thì An phải thử nhiều nhất bao nhiêu lần sẽ cho ra kết quả?

Xem đáp án tham khảo

Do chỉ có 1 chữ số là bị sai nên tất cả 39 số còn lại đều đúng. Do đó ta chỉ cần thử mỗi chữ số 10 khả năng, 39 chữ số còn lại giữ nguyên vị trí là có thể biết được chữ số nào sai. Khi ấy A sẽ phải thử tối đa 10 \times 40 = 400 lần.

Thẻ
Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.