Thẻ - lỗi latex

Những lỗi thường gặp trong LaTeX và gợi ý khắc phục.