Viết tiếng Trung, Nhật, Hàn cùng với tiếng Việt trong LaTeX

Bài viết giới thiệu một cách đơn giản để có thể viết các loại tiếng tượng hình như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản song song với tiếng Việt và tiếng Anh. Bài viết tham khảo hoàn toàn trên trang Malaysian LaTeX User group (nay trang này đã chuyển sang tên miền mới là tex.my), nếu bạn cần tham khảo thông tin thêm có thể vào trang này để xem (tiếng Anh).

Dưới đây là đoạn code đầy đủ (bạn nên tạo một file, ví dụ tên thunghiem.tex, để dán đoạn code sau đây vào). Nếu quá trình copy-paste có vấn đề, bạn có thể download file ví dụ ở đây.

Sau đó bạn cần biên dịch theo LaTeX > dvips > ps2pdf

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.