Manuscript – phần mềm lai Word và LaTeX tuyệt đẹp

Trang web Miễn phí MacOS

Nếu bạn nào dùng MacOS thì phần mềm Manuscript này rất đáng để thử. Nó dùng cho bạn soạn thảo văn bản khoa học rất đẹp và tiện lợi. Có thể xem đây là sự kết hợp giữa Word và LaTeX.