Maqtoob – tập hợp công cụ hữu ích do người khác giới thiệu

Trang web Miễn phí Web

Trang web là tuyển chọn rất nhiều công cụ hữu ích ở tất cả các lĩnh vực về đời sống, học tập, công nghệ, giải trí được người dùng trên toàn thế giới giới thiệu và đóng góp nhận xét. Họ sẽ đề xuất một công cụ mà theo họ là tốt nhất về một mục đích nào đó hoặc họ vote cho nó, ghi cảm nhận về nó và ghi là “tôi đang dùng nó”.