hiểu toán học

Hiểu ý nghĩa thực tiễn của các định nghĩa, định lý trong Toán học.