sắp làm nghiên cứu sinh

Những kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế trong quá trình nghiên cứu nói chung và làm nghiên cứu sinh nói riêng dành cho các bạn sắp bước chân vào lĩnh vực này!