thống kê

Cùng hiểu lại các định nghĩa, công thức, định lý,… trong thống kê. Những khái niệm có liên quan nhiều đến việc ứng dụng trong Machine LearningData Science.